توفان کرمان را با سرعت 100 کیلومتر درساعت درنوردید