نشست ویژه کمیسیون اقتصادی با کرباسیان درباره نرخ ارز