مقدمه رسیدن به دانشگاه تمدن ساز از دیدگاه سردار غیب پرور