انتقاد یک نماینده از عملکرد دولت در مقابله با ریزگردها