آموزش تئوری نماز به یک هزار گردشگر خارجی/ نرم افزار آموزش نماز به زبان انگلیسی تولید شد