دیوان عدالت یکی از دستورالعمل‌های وزارت بهداشت را ابطال کرد