تذکر ۹۰ نماینده به روحانی درباره نوسانات بازار ارز