ضرر هنگفت شرکت های رایانه ای از نوسان های شدید ارزی