مجری طرح «فضای مجازی برای کودکان» تا 10 روز آینده تعیین می شود