اولین رویداد کارآفرینی شهر بندری هوشمند برگزار می شود