طرح های فناورانه اشتغال زا در روستاها حمایت می شود