« نیاز سنجی» و «زمان سنجی» دو اصل مهم در تبلیغ دین