بسیاری از سیاستمداران غربی، ایران را قدرت اول منطقه می دانند/ گفتمان امام(ره) ماندگار و جهانی شده است