اعتراض انجمن صنفی مدیران رسانه به طرح ترافیک رسانه ها در سال 97