کسب مقام سوم توسط کاراته کاهای بیستونی در مسابقات قهرمان استان