تصاویر/ پنل تخصصی اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی