پنل تخصصی کنفرانس «حکمرانی و سیاستگذاری عمومی» برگزار شد