تغییر رفتار نمایندگان اروپایی پس از شنیدن واقعیت‌ برجام، حقوق بشر و تروریسم