اخذ مجوز ۱۲ صندوق جسورانه برای سرمایه گذاری روی فناوری