دیدار تعدادی از اساتید دانشگاه های ترکیه با آیت الله اعرافی