جذب مشمولین غیرغایب مقیم خارج از کشور همراه با تسهیلات ویژه