دشمن در فضای مجازی به دنبال ارائه شخصیت واژگون و منسوخ از امام(ره) است