از ورود افراد ناکارآمد و نا اهل به مجلس سنای پاکستان جلوگیری شود