مناسب‌ترین راهکار برای مقابله با آلودگی هوا گسترش شبکه حمل و نقل عمومی است