صباغی رئیس هیات پهلوانی و زورخانه ای استان تهران شد