لزوم تمرکز به مؤلفه‌های سودآوری با توجه به این که مخابرات یک بنگاه اقتصادی است