لزوم آسیب‌شناسی فرایندها در بخش‌های مختلف شرکت مخابرات ایران