بانک سرمایه و شهرداری تبریز نیز راهی نیمه نهایی شدند