معاون استانداری بوشهر: تعیین تکلیف مدیریت شهری مرکز استان ضروری است