جزئیات سه برنامه بانک مرکزی برای کنترل التهابات بازار ارز