80 درصد کاربران اینترنت در کشور عضو شبکه های اجتماعی هستند