فروش داروهای گیاهی خارجی در داروخانه ها به رغم وجود نمونه های داخلی