فرهنگ آموزش مجازی باید در بین فعالان اقتصادی تقویت شود