کمیته ای مامور رسیدگی و پیگیری حوادث ناخوشایند در بازداشتگاهها شد