بنیاد مستضعفان: نبود همکاری مانع اجرای به موقع ساخت پلاسکوی جدید می شود