خراسان جنوبی برای تدوین طرح جامع مدیریت پسماند منطقه بندی شود