گواهی سپرده ارزی در سررسیدهای یک و دو ساله منتشر می شود