ضرورت صدور دستور برگزاری آموزش سونوگرافی برای متخصصان زنان و زایمان