تخصیص ردیف اعتباری برای مقابله با ریزگرد‌ها در بودجه