محور برنامه ها باید در جهت رونق تولید و اشتغال صادرات محور باشد