ترکیه: اگر آمریکا در کنار کردهای سوریه مقابل ما بایستد با آن می جنگیم