تصویب 2 هزار و 841 میلیارد تومان اعتباربرای مناطق زلزله زده کرمانشاه