قلم نویسندگان باید مشکلات جامعه را ازبین ببرد/اگر قلم نبود تمدنها هم نبودند