در نمایشگاه امسال استان قم۲۷هزارو ۲۷۰ عنوان کتاب عرضه شده است