نماینده مجلس: خودکشی سیدامامی در سرویس بهداشتی است که آنجا دوربین ندارد