شهرداری تبریز به حضور کاله مازندران در لیگ برتر خاتمه داد