پاسخ استادحوزه به اظهارات یکی از فعالان سیاسی در خصوص ضرورت حجاب