نزاع و درگیری؛ دلیل مراجعه 70 هزار تهرانی به پزشکی قانونی بود