یک خلبان باسابقه: دلیل سقوط، طوفان و کولاک بوده نه نقص فنی