یک کارشناس پرواز: فرودگاه یاسوج در بهترین نقطه برای فرود قرار دارد